ព័ត៌មានថ្មីៗ
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដកស្រង់ពី ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ជំពូកទី៩ ស្តីពីរូបិយវត្ថុ (ប្រាក់រៀល)

១៣ មិថុនា ២០១៦

ការចុះហត្ថលេខា លើកំណត់ត្រានៃ កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី គម្រោងអភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

០៣ មិថុនា ២០១៦

អនុស្សរណៈ​ យោគយល់​គ្នា ​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​និង​ធនាគារកណ្តាល​ប៉េ​រូ​

៣១ ឧសភា ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦

៣០ ឧសភា ២០១៦

ប្រកាសស្តីពី សមាជិកភាពប្រព័ន្ធ FAST និង ប្រព័ន្ធ Central Shared Switch

១៩ ឧសភា ២០១៦

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៥

១៩ ឧសភា ២០១៦

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​កម្មវិធី​ ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជាមួយ​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​

១១ ឧសភា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២៨ មិថុនា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៨៣ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០០០ ៣,០៣០
យ៉ន់ចិន ៦១៥ ៦២១
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៤៩៦ ៤,៥៤៣
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា