មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ត្រូវបានឈប់សម្រាក១ថ្ងៃ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងបារីស។
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ខ្លឹមសា​សង្ខេបនៃ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ “​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អង្កេត​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​នៅ​កម្ពុជា​”​

២០ តុលា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០១​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦

១៨ តុលា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​

១៨ តុលា ២០១៦

សិក្ខាសាលា​ SEACEN-IMF​ ស្តី​ពី​ ការ​វិភាគ​តាមដាន​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃ​ទី​១៧-២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦

១៧ តុលា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដែល​មានការ​ធានា​ (LPCO)

១៣ តុលា ២០១៦

សេចក្តីណែនាំ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​

១១ តុលា ២០១៦

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧៣ ឆ្នាំទី២៤ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

០៥ តុលា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២១ តុលា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៥៧ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៩៤ ៣,១២៥
យ៉ន់ចិន ៦០២ ៦០៨
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៤៣២ ៤,៤៧៦
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា