ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៥ ឆ្នាំទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ មករា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៤ ឆ្នាំទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២៩ វិចិ្ឆកា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៣ ឆ្នាំទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៤ តុលា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣២ ឆ្នាំទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

០៣ កញ្ញា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣១ ឆ្នាំទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ សីហា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣០ ឆ្នាំទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ កក្កដា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៩ ឆ្នាំទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១០ មិថុនា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៨ ឆ្នាំទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១០ មិថុនា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៧ ឆ្នាំទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១០ មិថុនា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៦ ឆ្នាំទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

៣០ មីនា ២០២១