សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៨ ស្តីពី បញ្ហាប្រឈម និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា
២២ ធ្នូ ២០២១


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ