ព័ត៌មាន
អបអរសាទរទិវាប្រាក់រៀល ខួបលើកទី៤០ នៃការដាក់ឱ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ (២០ មីនា ១៩៨០ - ២០ មីនា ២០២០)
២៦ កញ្ញា ២០២០

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាប្រាក់រៀល ខួបលើកទី៤០ នៃការដាក់ឱ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ (២០ មីនា ១៩៨០ - ២០ មីនា ២០២០) ។ កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ ផ្សារទំនើបអុីអន ភ្នំពេញ (អុីអន ១ ) ជាន់ផ្ទាល់ដី  ចាប់ពីម៉ោង ១០ ព្រឹក ដល់ ៩:០០យប់។