សេចក្តីជូនដំណឹង
កាលវិភាគដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២
២០ កញ្ញា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង