សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
ខេមរភាសា

១៣ មិថុនា ២០១៧
ប្រតិទិន ស្តីពី ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) រយៈពេល ១ឆ្នាំ
ខេមរភាសា

០៥ មិថុនា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​លើក​ទី​ ៨​
ខេមរភាសា

២៣ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ករណី​ក្រើនរំលឹក​ចំពោះ​ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ​ ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​
ខេមរភាសា

២៣ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨​ ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២៣ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើន​ឥណប្រតិទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

១៩ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​កំណត់​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
ខេមរភាសា

១១ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​(LPCO) ​លើក​ទី​៧​
ខេមរភាសា

១៨ មេសា ២០១៧
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​លើក​ទី​០៧​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៨ មេសា ២០១៧