សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៤
ខេមរភាសា

១៥ មិថុនា ២០២១
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២១
ខេមរភាសា

១៤ មិថុនា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៣
ខេមរភាសា

០៨ មិថុនា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៣
ខេមរភាសា

០៨ មិថុនា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៣
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨២
ខេមរភាសា

២៥ ឧសភា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨២
ខេមរភាសា

២៥ ឧសភា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ វិធានការ​អនុគ្រោះ​ដំណាក់កាល​ទី​៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៤ ឧសភា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៨​ ឆ្នាំ​២០២១​ ស្តី​ពី​ “​បញ្ហា​ប្រឈម​និង​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​នៅ​កម្ពុជា​”​
ខេមរភាសា

២៤ ឧសភា ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨២
ខេមរភាសា

១៨ ឧសភា ២០២១