ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ០៥-Jan-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ ០៥-Jan-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ ០៥-Jan-២០២២
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ០៥-Jan-២០២២
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ០៥-Jan-២០២២
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ ៣០-Dec-២០២១
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៣០-Dec-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២៨-Dec-២០២១
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២៨-Dec-២០២១
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ ២៧-Dec-២០២១
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា ២៤-Dec-២០២១
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ ២៤-Dec-២០២១
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា ២៤-Dec-២០២១
អតិផរណាស្នូល ២៤-Dec-២០២១
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ២២-Dec-២០២១
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ៣០-Nov-២០២១
ស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល ២២-Oct-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ២២-Oct-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២២-Oct-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ២២-Oct-២០២១
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ២២-Oct-២០២១
ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ៣១-Aug-២០២០

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ
អត្រាការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ