ទិន្នន័យស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
សន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន ២១-១១-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១៨-១១-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមប្រចាំខែ ១៨-១១-២០២២
អត្រាប្តូរប្រាក់ចុងខែ ១៨-១១-២០២២
ប្រាក់រៀលធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១៨-១១-២០២២
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ (អត្រាទិញចុងខែ) ១៨-១១-២០២២
ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទជំនួញ ១៤-១១-២០២២
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទទួលប្រាក់បញ្ញើ ១៤-១១-២០២២
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ ០២-១១-២០២២
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងអត្រាអតិផរណា ២៧-១០-២០២២
មុខទំនិញដែលបង្ហាញតាមរយៈបម្រែបម្រួលថ្លៃទំនិញ ២៧-១០-២០២២
ការរួមចំណែកក្នុងអតិផរណា ២៧-១០-២០២២
អតិផរណាស្នូល ២៧-១០-២០២២
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់រៀលតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២១-១០-២០២២
ការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសភាផាត់ទាត់ ២១-១០-២០២២
ស្ថានភាពធនាគារកណ្តាល ១០-១០-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀត ១០-១០-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ១០-១០-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ១០-១០-២០២២
ស្ថានភាពគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ១០-១០-២០២២
ចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ០៨-០៩-២០២២
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) ២៨-០៤-២០២២
ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ៣១-០៨-២០២០

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ (ទម្រង់ចាស់: ១៩៩៣-២០១៩)
អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ (ទម្រង់ចាស់: ២០០៦-២០១៩)
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ