អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦៦ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៥៨ ២៨៨៧ ២៨៧២.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១៩០ ៣២២២ ៣២០៦.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៣៦៥ ៤៤០៩ ៤៣៨៧.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦៣៨ ៦៤៥ ៦៤១.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦៣៩ ៦៤៥ ៦៤២.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥៣០ ៤៥៧៥ ៤៥៥២.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៤៤០ ៥៤៩៥ ៥៤៦៧.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២២ ៥២៧ ៥២៤.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៣ ២៨៥ ២៨៤.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤១៦ ៥៤៧១ ៥៤៤៣.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៥២៣ ៣៥៥៩ ៣៥៤១.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៣៧ ៣៤១ ៣៣៩.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៣៦០ ៣៦៤ ៣៦២.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២២៩ ២៣២ ២៣០.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៦៩ ៩៧៨ ៩៧៣.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៧២ ២៦៩៩ ២៦៨៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៩២៣ ៨០០២ ៧៩៦២.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦៦០ ៥៧១៧ ៥៦៨៨.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៣៣ ៤៣៧ ៤៣៥.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០០៤ ៣០៣៤ ៣០១៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២២ ១២៣ ១២២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤៦ ១៤៨ ១៤៧.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៨០ ១៨១ ១៨០.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ