ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១២-១០-២០២២
គណនីទំនិញ ១២-១០-២០២២
គណនីសេវា ១២-១០-២០២២
គណនីចំណូលបឋម ១២-១០-២០២២
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១២-១០-២០២២
គណនីដើមទុន ១២-១០-២០២២
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១២-១០-២០២២
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១២-១០-២០២២
បំណុលក្រៅប្រទេស ១២-១០-២០២២
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១២-១០-២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា