ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ២១-១២-២០២១
គណនីទំនិញ ២១-១២-២០២១
គណនីសេវា ២១-១២-២០២១
គណនីចំណូលបឋម ២១-១២-២០២១
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ២១-១២-២០២១
គណនីដើមទុន ២១-១២-២០២១
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ២១-១២-២០២១
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ២១-១២-២០២១
បំណុលក្រៅប្រទេស ២១-១២-២០២១
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ២១-១២-២០២១

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា