ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ៣០-០៣-២០២២
គណនីទំនិញ ៣០-០៣-២០២២
គណនីសេវា ៣០-០៣-២០២២
គណនីចំណូលបឋម ៣០-០៣-២០២២
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ៣០-០៣-២០២២
គណនីដើមទុន ៣០-០៣-២០២២
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ៣០-០៣-២០២២
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ៣០-០៣-២០២២
បំណុលក្រៅប្រទេស ៣០-០៣-២០២២
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ៣០-០៣-២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា